Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Danfold en Contractant en is van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen, langs welke weg ook tot stand gekomen.

Artikel 1.

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. Danfold: de in deze Voorwaarden bedoelde leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming;
 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Danfold onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie Danfold Software of Diensten ter beschikking stelt;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Danfold en Contractant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 4. Hardware: alle computerapparatuur en hieraan gerelateerde apparatuur alsmede zelfstandige of onzelfstandige onderdelen of componenten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het leveren van Hardware;
 5. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het leveren van Software, programmeringwerkzaamheden, hosting, server management, project management, het exploiteren en beheren van databases en het monitoren van Sites;
 6. Software: de computerprogrammatuur die Danfold aan Contractant in gebruik geeft, zoals omschreven in een Overeenkomst;
 7. Sites: de website die door Contractant in stand wordt gehouden en in verband waarmee de Software wordt gebruikt en/of door Danfold Diensten worden verleend;
 8. Offerte: iedere offerte van Danfold aan de Contractant.
 9. Order: iedere opdracht van Contractant aan Danfold.

Artikel 2.

Toepasselijkheid:

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien Contractant al dan niet langs elektronische weg Diensten of Software afneemt van Danfold alsmede op alle met het oog op een Offerte, Order of Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien Contractant optreedt als wederverkoper of distributeur van Danfold verplicht hij zich om door middel van een derdenbeding ten gunste van Danfold deze Voorwaarden hetzij direct door te schuiven aan de eindgebruiker, hetzij bepalingen die Danfold tenminste dezelfde bescherming bieden, op te nemen. Contractant vrijwaart Danfold voor aanspraken van diens eindgebruikers met betrekking tot de geleverde Diensten of Software.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Contractant wordt door Danfold uitdrukkelijk buiten toepassing gesteld hetgeen door Contractant middels aanvaarding van deze Voorwaarden wordt geaccepteerd.

Artikel 3.

Aanbiedingen, Totstandkoming van Overeenkomsten, Opgaven en Aanduidingen van Diensten:

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Danfold niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.
 2. Een aanbieding of (prijs)opgave vervalt na 30 dagen.
 3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Danfold een Order schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Danfold uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 4. Indien Contractant langs elektronische weg Software afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Contractant de Voorwaarden door middel van bevestiging ervan heeft aanvaard, hetzij de Software in gebruik neemt.
 5. Alle opgaven door Danfold van specificaties van de hardware, software en/of Diensten zijn met zorg gedaan. Danfold kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 6. Aan de door Danfold gemaakte tekeningen en/of verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen et cetera kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4.

Wijzigingen en Aanvullingen:

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Danfold zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 2. Danfold kan de Voorwaarden aanvullen of wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien Contractant niet akkoord is met de aanpassing, is Contractant gerechtigd de Overeenkomst met Danfold te beëindigen uiterlijk tot 10 (tien) werkdagen nadat Danfold de aanpassing aan Contractant schriftelijk heeft gecommuniceerd.

Artikel 5.

Prijzen:

 1. Alle prijzen van Danfold zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Contractant is verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot het gebruik van de Hardware, Software en de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Contractant alle kosten verband houdende met het verkrijgen en/of in stand houden van on-line netwerkverbindingen en tele- of datacommunicatiefaciliteiten.
 2. Indien sprake is van een Overeenkomst met door Contractant te betalen periodiek vervallende bedragen, is Danfold gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Contractant niet akkoord gaat met door Danfold kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Contractant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Danfold genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 3. Voor sommige Hardware, Diensten en Software van Danfold geldt een jaarlijkse vergoeding. Deze is telkens bij ingang van het nieuwe jaar, als overeengekomen, verschuldigd. Het bepaalde in artikel 5.2 geldt eveneens ten aanzien van de jaarlijkse vergoeding.
 4. Bij gebruik op proef van de Hardware, Diensten of de Software is Contractant aan Danfold geen vergoeding verschuldigd, mits dit gebruik niet langer dan 30 (dertig) dagen voortduurt. Bij overschrijding van de termijn genoemd in de vorige zin, is Contractant automatisch de gebruikelijke vergoeding aan Danfold verschuldigd.
 5. Is met Contractant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Danfold. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Contractant aan Danfold is verleend en uitgevoerd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Contractant in rekening worden gebracht.
 6. Meerwerk wordt pas uitgevoerd na een schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt door de opdrachtgever.
 7. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Contractant in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op basis van de bij Danfold gebruikelijke methoden.
 8. Danfold is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachtgelden in rekening te brengen indien Danfold niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Contractant feitelijk toe te rekenen oorzaken.
 9. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Aan dit vermelde bedrag kunnen door Contractant van Danfold geen rechten worden ontleend.
 10. Danfold heeft het recht de tarieven te wijzigen. Onder andere voor licenties, gebruik server en hosting diensten, programmeer- en onderhoudswerkzaamheden. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Contractant bekend gemaakt. Contractant is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na kennisgeving, de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 11. Alle bedragen in een door Danfold uitgebrachte offerte zijn exclusief kosten voor een eventuele montage of installatie.

 12. Danfold heeft het recht om prijsverhogingen die door de leverancier na het tijdstip van uitbrengen van een offerte zijn doorgevoerd, valutakoersstijgingen alsmede belastingverhogingen of accijnsverhogingen door te rekenen aan Contractant.
 13. Verzendkosten zullen door Danfold alleen in rekening worden gebracht als deze specifiek staan omschreven in de offerte. In alle andere gevallen zullen er geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6.

Betaling:

 1. Contractant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan Danfold betalen. Bij gebreke van specifieke condities zal Contractant binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen.
 2. Alle aan Contractant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Contractant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Danfold op te schorten.
 3. Indien Contractant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Contractant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procentpunt.
 4. Indien Contractant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Contractant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Danfold, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.
 5. Indien op enig moment bij Danfold twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Contractant, heeft Danfold het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Contractant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Contractant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Danfold, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Contractant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Danfold.

Artikel 7.

Leveringstermijnen:

 1. Een door Danfold opgegeven leveringstermijn is indicatief en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Danfold geldende omstandigheden, en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Danfold verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door Danfold zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Danfold heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 3. Indien Danfold voor de uitvoering van een overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Contractant moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de eerste werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Danfold.
 4. Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft Contractant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Contractant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Contractant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Contractant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover dat strikt noodzakelijk is.

Artikel 8.

Risico

 1. Het risico van verlies of beschadiging van Software, informatie, bestanden en/of gegevens die aan Contractant via tele- of datacommunicatiefaciliteiten, daaronder begrepen langs elektronische weg, ter beschikking worden gesteld, is voor Contractant.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de apparatuur, programmatuur, materialen, onderdelen, documentatie en andere producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Contractant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Contractant, van een door Contractant gebruikte hulppersoon of eindgebruiker zijn gebracht. Vanaf dat moment is Contractant verantwoordelijk voor schade die de apparatuur, programmatuur en dergelijke aan derden mocht berokkenen. Na die datum zal Danfold verloren of beschadigde programmatuur vervangen tegen de kosten van de informatiedragers en verzending.
 3. Contractant dient ervoor te zorgen dat, vanaf de risico-overgang als bedoeld in 21.1 zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens derden en Danfold dekt. Contractant ziet af van elk recht op regres en vrijwaart Danfold voor regres van diens assuradeuren jegens Danfold
 4. Indien Contractant zaken of rechten onder zich heeft die eigendom zijn van Danfold of aan Danfold of haar toeleveranciers toekomen, zal Contractant Danfold terstond informeren indien daarop beslag is gelegd of dreigt te worden gelegd.
 5. Indien producten voor onderhoud of garantieservice naar Danfold worden vervoerd en daarvoor tijdelijk bij Danfold aanwezig zijn, zal Danfold ervoor zorgen dat die producten voor die periode en tijdens het vervoer naar en van Danfold, mits Danfold het vervoer uitvoert, verzekerd zijn tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Artikel 9.

Inspectie en Klachten

 1. Contractant is verplicht de Diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming – waaronder begrepen op diens computersysteem indien Software elektronisch wordt geleverd – nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten zullen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na aankomst of download van de Software schriftelijk aan Danfold moeten worden gemeld.
 2. Indien de Contractant bij de installatie van de Software bemerkt dat er sprake is van een gebrek, is hij verplicht om de verdere installatie onmiddellijk te staken en voorts al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen en na te laten ter voorkoming van – verdere – schade.

Artikel 10.

Gebruiksrecht Software:

 1. Danfold verleent Contractant voor de termijn genoemd in de Order en tegen de voorwaarden vermeld in de Order of op de website van Danfold of een daarmee gelieerde site, een niet-exclusieve, opzegbare licentie welke Contractant uitsluitend het recht geeft om de in de Order vermelde, of door Contractant gedownloade Software te gebruiken ten behoeve van het monitoren van het gebruik van de Site of interne bedrijfsdoeleinden.
 2. Tenzij partijen anders afspreken, geschiedt de installatie van de Software door Danfold op een server van Danfold. Alle Sites dienen te beschikken over een geldige en aparte licentie op de bewuste Software.
 3. Contractant mag de Software (inclusief de licenties voor gebruik daarvan) uitsluitend in de volgende gevallen overdragen: (a) Contractant mag de Software (inclusief alle licenties voor gebruik daarvan) fysiek van de ene computer op een andere computer overzetten voor gebruik via dezelfde server, mits de technische specificaties van de computer niet wijzigen en met dien verstande dat dit Contractant niet de bevoegdheid geeft de Software te gebruiken op een wijze of met een strekking die niet overeenstemt met het gebruik waartoe Contractant vóór de overzetting bevoegd was; en (b) Contractant mag zijn rechten met betrekking tot de Software aan een derde partij overdragen ingevolge een fusie, samenvoeging of een andere vorm van afstoting of overname binnen de vennootschap/organisatie, mits de verkrijger schriftelijk verklaart zich gebonden te achten aan dezelfde bepalingen en voorwaarden die Contractant binden, terwijl alle rechten van Contractant met betrekking tot de Software met de overdracht komen te vervallen.
 4. Contractant is slechts bevoegd de Software te gebruiken voor zover dit is toegestaan ingevolge de Overeenkomst. Contractant mag de documentatie op generlei wijze verveelvoudigen. Contractant mag de Software niet aan derden openbaar maken. Het is Contractant niet toegestaan: (a) de Software of de documentatie te wijzigen, te vertalen, tot de broncode te herleiden, te decompileren of te de-assembleren dan wel afgeleide werken daaruit te creëren; informatie die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk ontwikkeld computerprogramma met de Software tot stand te brengen (als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 91/250/EG van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s) kan desgevraagd van Danfold worden verkregen tegen betaling van de alsdan bij Danfold geldende administratietarieven; (b) de Software over te dragen (behoudens in de onder 30.3 uitdrukkelijk toegestane gevallen), uit te lenen, te verhuren, te leasen, te distribueren, te gebruiken om diensten te verlenen aan derden of ten behoeve van derden, dan wel rechten ten aanzien van de Software of documentatie in enigerlei vorm aan derden te verlenen, tenzij Danfold haar voorafgaande schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend, de eventueel geldende vergoeding(en) is (zijn) betaald en aan alle overige voorwaarden van Danfold is voldaan; of (c) de aanduidingen, labels of markeringen van auteursrecht en van overige intellectuele eigendomsrechten op de Software of documentatie te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
 5. Voor zover Danfold software en/of databases voor Contractant beheert – al dan niet door deze op bij Danfold aanwezige apparatuur in te zetten – blijft Contractant zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Contractant is ermee akkoord dat aan het gebruik van software – en databases op een eigen Site – en al dan niet op bij Danfold aanwezige apparatuur – additionele voorwaarden (kunnen) zijn verbonden, in het bijzonder ten aanzien van de door Contractant verschuldigde (licentie-) vergoedingen.
 6. Indien Danfold door middel van technische bescherming de Producten en/of Diensten heeft beveiligd (bijvoorbeeld ‘firewalls’ of beveiligingssleutels), is het Contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Contractant niet in staat is een reservekopie van Software te maken, zal Danfold op verzoek van Contractant een reservekopie ter beschikking stellen.
 7. Behoudens het geval dat Danfold een reservekopie van de Software aan Contractant ter beschikking stelt, heeft Contractant het recht slechts één reservekopie van de Software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan: te maken. Onder reservekopie wordt in deze Voorwaarden verstaan: een reservebestand, een on-line kopie, al dan niet op een server opgeslagen en/of een opgeslagen vorm van software, dan wel een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd. Het maken van een reservekopie is uitsluitend toegestaan ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar van de software ingeval van onvrijwillig bezitverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en te zijn voorzien van dezelfde indicaties als het oorspronkelijk exemplaar.

Artikel 11.

Installatie Software:

 1. Het installeren van (nieuwe) software kan mogelijk van invloed zijn op de Service Level Garanties van Contractant. Om dergelijke problemen te voorkomen informeert de CONTRACTANT / Eindgebruiker, Danfold voorafgaand over installaties van nieuwe software. Voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden en Danfold software ontdekt welke de werking van het netwerk c.q. diensten van Danfold significant beinvloed, kan Danfold in onderling overleg met de Contractant / Eindgebruiker de software verwijderen.
 2. Webapplicaties zijn standaard de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker. Indien gewenst, kan Danfold de verantwoording over de Webapplicaties nemen onder de voorwaarde dat de leverancier van de Webapplicatie(s) en de Eindgebruikers instemmen met het maken van afspraken en het vastleggen van procedures tussen de leverancier van de Webapplicatie(s) en Danfold.

Artikel 12:

Software- en database licenties van derden:

 1. Voor zover Danfold aan Contractant software- en/of databaselicenties van derden verstrekt, gelden de licentievoorwaarden en garanties van die derden.

Artikel 13.

Server:

 1. Danfold stelt van tijd tot tijd minimumspecificaties vast voor computer(s) en netwerkomgeving van Contractant, inclusief – in voorkomend geval – de Danfold server, waarop dan wel waarbinnen Contractant de Software gebruikt. De Software mag slechts op de computer(s) of netwerkomgeving van Contractant worden geïnstalleerd indien zulks geschiedt in overeenstemming met de geldende specificaties van Danfold, waaronder tevens begrepen de configuratie- en capaciteitseisen. Deze eisen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Contractant draagt zorg voor het verkrijgen van bedoelde specificaties van Danfold en voor de naleving daarvan.
 2. Indien de door Contractant verschafte computer(s), inclusief de Danfold server, en de netwerkomgeving aan dergelijke specificaties voldoen, maar de Software toch niet overwegend functioneert conform de bijbehorende documentatie, zal Danfold Contractant binnen redelijke grenzen assisteren bij het oplossen van installatie- en/of configuratieproblemen die verhinderen dat de Software naar behoren functioneert. Indien Danfold alle redelijke medewerking heeft verleend om met Contractant tot een oplossing van dergelijke problemen te komen, maar de Software toch niet naar behoren functioneert op c.q. binnen de door Contractant verschafte computer(s) en netwerkomgeving, inclusief de Danfold server, heeft Contractant de keuze tussen enerzijds de aanschaf van (een) alternatieve computer(s), inclusief de Danfold server, en wijziging van de netwerkconfiguratie en anderzijds beëindiging van deze Overeenkomst en teruggave van de Software in ruil voor een restitutie van de betaalde vergoeding, te verminderen met een afschrijving in rechte lijn over een periode van een (1) jaar.

Artikel 14.

Garantie:

 1. De garantie termijn gaat in op de dag van levering van nieuwe apparatuur of, indien de levering wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van Contractant, op de dag waarop de levering anders zou hebben plaatsgevonden. De garantieservice is kosteloos, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
 2. Indien Contractant geen onderhoudsovereenkomst met Danfold heeft afgesloten, geldt gedurende de in de overeenkomst genoemde periode, maar tenminste voor een periode van drie (3) maanden de volgende garantie:
  • Danfold garandeert dat fabrieksnieuw geleverde apparatuur vrij is van fabricage- en materiaalfouten. Danfold garandeert uitdrukkelijk niet dat de apparatuur zonder gebreken of onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, of dat deze geschikt is voor een bepaald voorgenomen gebruik.
  • De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van Danfold, tenzij in de overeenkomst is vermeld dat werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van Contractant waar de apparatuur zich bevindt. In het eerste geval dient de apparatuur- of indien mogelijk de betreffende defecte onderdelen- door en op kosten van Contractant verzonden worden.
  • Arbeidsloon en reiskosten komen voor rekening van Contractant tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de “Principal Period of Maintenance” (PPM), er geldt geen vaste “Call Back Time” of “on-site Response Time”, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van onderdelen, naar keuze van Danfold, die door Danfold als ondeugdelijk worden aangemerkt.
  • Danfold behoudt zich het recht voor gedurende de garantie periode “Engineering Changes” door te voeren.
  • De onderdelen worden zo nodig vervangen door nieuwe onderdelen of onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw. De oude onderdelen worden bij de-installatie eigendom van Danfold, Contractant zal voor zover nodig, op eerste verzoek van Danfold medewerking verlenen aan het effectueren van deze eigendomsoverdracht en staat er voor in de eigendomsoverdracht te realiseren. De vervangende onderdelen worden eigendom van Contractant indien en nadat Contractant al de ter zake de apparatuur verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. Op de in 8.3 omschreven garantie kan geen beroep worden gedaan:
 4. Indien Contractant de apparatuur niet volgens haar bestemming gebruikt
 5. Indien Contractant de apparatuur of enig onderdeel daarvan verplaatst, vervangt of repareert dan wel door derden laat verplaatsen, vervangen of repareren, zonder hiervoor een schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Danfold, of indien de apparatuur zich buiten Nederland bevindt.
 6. Indien de apparatuur ondeskundig wordt geïnstalleerd door Contractant of door Contractant ingehuurde derden.
 7. Indien Contractant verzuimt, terstond na het moment waarop hij de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, de noodzakelijke schadebeperkende maatregelen te nemen.
 8. Indien Contractant gebruik maakt van hulpbenodigdheden, welke niet zijn geleverd of goedgekeurd door Danfold
 9. Indien Contractant de apparatuur binnen de garantietermijn verkoopt
 10. Indien de ruimte(n) waarde apparatuur is opgesteld of de aangevoerde elektrische energie niet, of niet langer, voldoen aan de specificaties van Danfold
 11. Met betrekking tot onderdelen, die bij normaal gebruik verslijten binnen de garantie termijn,
 12. Met betrekking tot machines of onderdelen die als gevolg van buiten komende oorzaken dermate beschadigd zijn dat reparatie niet meer mogelijk is
 13. Indien de storing wordt veroorzaakt door een niet door Danfold geleverd of bij Danfold in onderhoud staand of onder Danfold garantie vallend product.
 14. Indien de storing wordt veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichting, overmatige verhitting, brandschade, rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningfluctuaties, algehele stroomuitval, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme of andere van buiten komende oorzaken.

Artikel 15.

Apparatuur-/serverbeheer:

 1. Op verzoek van Contractant verzorgt Danfold de exploitatie, en het beheer van apparatuur, zoals ruimte op de server bij Danfold. De apparatuur wordt door Contractant verschaft, of op verzoek van Contractant door Danfold verworven. De apparatuur zal voldoen aan de ter zake door Danfold te stellen eisen en specificaties. Contractant zal Danfold desgevraagd de benodigde tools ter beschikking stellen. Contractant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanschaf dan wel de keuze van de systeem- en besturingsprogrammatuur. Mits Danfold daarbij de nodige beveiligingsmaatregelen neemt, is het Danfold toegestaan (een deel van) de desbetreffende apparatuur voor andere doeleinden te gebruiken. Indien Danfold ten behoeve van het verlenen van Diensten aan de Contractant apparatuur aanschaft blijft deze te allen tijde de eigendom van Danfold, of diens toeleverancier.
 2. Door Contractant zelf aan Danfold verschafte apparatuur zal door Danfold pas in gebruik worden genomen voor het verrichten van de in lid 1 besproken werkzaamheden, nadat de bewuste apparatuur door Danfold is getest en geaccepteerd. Deze apparatuur dient te allen tijde te voldoen aan Danfold’s minimumvereisten. Danfold is gerechtigd aan Contractant voor een acceptatietest kosten in rekening te brengen.
 3. De dienstverlening als omschreven in de vorige leden geschiedt gedurende werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor zover nodig, zal Danfold zich ervoor inspannen dat storingen ook buiten deze uren worden verholpen. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de dienstverlening:
  • ontwerp en programmeringwerkzaamheden met betrekking tot Sites;
  • correctief onderhoud in verband met falende apparatuur en besturingssoftware, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Danfold apparatuur onderhoud levert;
  • werkzaamheden voortvloeiende uit tele- en datacommunicatie storingen;
  • werkzaamheden voortvloeiende uit koppeling of gebruik van Software door Contractant met niet door Danfold geleverde apparatuur, software en data.
 4. Desgewenst kan Contractant, ingeval van storing die het gebruik van de apparatuur onmogelijk maakt, tijdelijk gebruik maken (al dan niet via een on-line verbinding) van bij Danfold aanwezige apparatuur. Dergelijk gebruik is voor risico van Contractant. Na het einde van dat gebruik is Danfold gerechtigd de aanwezige software en bestanden van Contractant, zonder voorafgaande melding aan Contractant, te wissen.

Artikel 16.

Personeel:

 1. Het is voor zowel Contractant als voor Danfold verboden op of tijdens, of binnen een jaar na afloop van een opdracht, personeel van elkaar in dienst te nemen of in welke vorm dan ook personeel van elkaar, voor zich te laten werken zonder medeweten van de andere contractpartij.

Artikel 17.

Aflevering van Hardware:

 1. Contractant dient de door Danfold geleverde hardware en/of software terstond na ontvangst te controleren.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken en/of diensten, dienen binnen acht dagen na levering daarvan, schriftelijk aan Danfold worden gemeld. Bij gebreke hiervan is elk recht op reclameren van Contractant vervallen.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien het reproduceerbaar is.
 4. Contractant zal aan alle vooronderzoek van de klacht alle noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Danfold in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle bij de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien Contractant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet of niet verder in behandeling genomen en heeft Contractant geen aanspraak ter zake.
 5. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Contractant geen rechten ontlenen.
 6. Bij klachten over zaken is Contractant verplicht om het gebruik, bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen om verdere schade te voorkomen.
 7. Danfold kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:
  • uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Danfold geleverde programmatuur en/of apparatuur; of
  • de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of
  • de programmatuur en/of apparatuur door anderen dan Danfold is gewijzigd; of
  • sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever; of
  • sprake is van andere niet aan Danfold toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Danfold.
 8. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
 9. Danfold garandeert niet dat de programmatuur en/of apparatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle eventueel optredende defecten zullen worden verbeterd.
 10. Aflevering van aangeboden producten en diensten vindt “indien niet ander omschreven in de offerte” plaats op het bezoekadres van de Contractant.

Artikel 18.

Server en Sites:

 1. Indien en voor zover Diensten worden verricht via een door Danfold aangeboden, geëxploiteerde of onderhouden server of Danfold hosting verzorgt, zal Danfold aan Contractant de informatie verstrekken, benodigd voor het gebruik van de server.
 2. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het installeren, in stand houden en exploiteren van de eigen Sites en voor het correcte gebruik van de Software al dan niet middels de Danfold server.
 3. Indien is overeengekomen dat Danfold voor Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt het in dit artikel 8 bepaalde.
 4. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder, doch niet beperkt tot, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Network Solutions, Inc.(InterNIC), CORE en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Danfold vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of (een) bepaalde (klasse van) aangevraagde IP-adressen ook (wordt) worden verleend.

Artikel 19.

Domeinnaamregistratie:

 1. Contractant vrijwaart Danfold ter zake van aanspraken dat een door Contractant of Danfold voor Contractant geregistreerde domeinnaam inbreuk maakt op merk- of handelsnaamrechten van een derde.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van (de onderneming van) Contractant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat (een medewerker van) Danfold wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voor het domein. Danfold heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. Contractant vrijwaart Danfold tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van Danfold.

Artikel 20.

Gebruik van diensten:

 1. Contractant zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat haar Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik. Dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van Danfold zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.
 2. Contractant zal in haar overeenkomsten tot het leveren van de Dienst met Eindgebruikers opnemen dat Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik mogen maken van de Dienst, zoals bedoeld in artikel 21.2, en toezien op de naleving van de betreffende bepaling door de Eindgebruiker..
 3. Contractant zal aan haar ter beschikking gestelde Diensten uitsluitend gebruiken voor het aanbieden van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen waarbij de Dienst mogelijk slechts conform de Dienstbeschrijving functioneert indien de daarin genoemde Randapparatuur wordt gebruikt.
 4. De aan Contractant in gebruik gegeven Dienst kan tevens gebruikt worden voor andere dienstverlening ten behoeve van dezelfde Eindgebruiker. Op verzoek dient Contractant mee te werken Eindgebruikers ook gebruik te laten maken van andere diensten middels dezelfde Dienst, indien en voorzover dit gebruik redelijkerwijs mogelijk is.
 5. Contractant staat er voor in dat:
  • haar in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur niet geheel of gedeeltelijk worden veranderd. Indien wijzigingen worden aangebracht aan bij Contractant in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur zonder toestemming van Danfold, zal alle aanspraak op garantie en/of service in het geheel vervallen.
  • geen werkzaamheden worden verricht door, namens of met medeweten van Contractant aan hem in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur.

Artikel 21.

Buiten gebruik stellen van dienst(en):

 1. Indien, als gevolg van het gebruik van de Dienst(en) door Contractant, het verkeer op het vaste netwerk van Danfold hinder ondervindt is Contractant verplicht om binnen 2 uur na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Danfold daartoe, zijn gebruik van de Dienst in overeenstemming te brengen met de door Danfold bij die kennisgeving verstrekte aanwijzingen. Indien dit naar het oordeel van Danfold noodzakelijk is kan Danfold de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
 2. Onverminderd de bevoegdheid tot opschorting op grond van het Burgerlijk Wetboek is Danfold gerechtigd aan Contractant in gebruik gegeven Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en het verrichten van de Dienst op te schorten, indien Contractant wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen, ook na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd met een termijn zoals vastgelegd in deze Overeenkomst of ten hoogste van 30 dagen, niet nakomt. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde opschorting nodig maken is geen voorafgaande schriftelijke sommatie nodig.
 3. Van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid mag slechts gebruik worden gemaakt indien de ernst van de niet-nakoming de opschorting rechtvaardigt, rekening houdende met alle voor beide partijen betrokken belangen.
 4. Contractant blijft gedurende de periode van opschorting, als bedoeld in artikel 11.2, gehouden om alle harerzijds verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. De opschorting als bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld beëindigd vanaf het moment dat Contractant zijn verplichtingen alsnog nakomt.

Artikel 22.

Duur en beëindiging van het gebruik van een individuele dienst:

 1. Opzegging door de Contractant van de overeenkomst betreffende individuele Dienst kan geschieden tegen en na het verstrijken van de minimum duur, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. De overeenkomsten met betrekking tot het recht op gebruik van individuele Diensten die op de datum van beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zijn en waarvan de minimumduur nog niet is verstreken zullen alsdan van rechtswege eindigen, zonder dat opzegging vereist is, door verloop van de minimumduur. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven op deze overeenkomsten van kracht.
 3. De overeenkomsten met betrekking tot het recht op gebruik van individuele Diensten die op de datum van beëindiging van deze overeenkomst van kracht zijn en waarvan de minimumduur is verstreken zullen alsdan van rechtswege eindigen zonder dat opzegging vereist is.
 4. Indien een Eindgebruiker de overeenkomst met Contractant met betrekking tot een aan Contractant in gebruik gegeven Dienst opzegt, en deze Eindgebruiker een overeenkomst met een andere Contractant van Danfold wenst te sluiten met betrekking tot dezelfde Dienst, zal Contractant, met inachtneming van artikel 21.2, Danfold daaromtrent tenminste twee weken voordat de overeenkomst met de eindgebruiker zal eindigen informeren.

Artikel 23.

Authenticatie:

 1. Om gebruik te kunnen maken van de (bepaalde) Dienst(en) is Authenticatie benodigd. De Contractant geeft deze Authenticatie aan de eindgebruiker middels een individuele loginnaam en een individueel wachtwoord (license key).
 2. De Contractant draagt er zorg voor dat de loginnaam en het wachtwoord op een zodanige wijze aan de Eindgebruiker ter beschikking worden gesteld dat diefstal en/of misbruik wordt voorkomen. Eindgebruikers dienen de ontvangst van een wachtwoord te bevestigen aan Contractant. De Contractant zal wachtwoorden niet via derden of via onveilige elektronische berichten doorgeven.
 3. De Contractant draagt zorg voor de administratie van de loginnaam en het wachtwoord. Wanneer Contractant wetenschap verkrijgt van een (dreigende) openbaring van een wachtwoord aan een niet bevoegde verkrijger is Contractant verantwoordelijk voor het herstel van het geëiste beveiligingsniveau en, alle claims en/of kosten die uit deze openbaring zouden kunnen voortvloeien. De Contractant zal Danfold onmiddellijk van een openbaring van een loginnaam en/of wachtwoord op de hoogte stellen.

Artikel 24.

Verplichtingen van Danfold:

 1. Danfold zal zich inspannen om de Dienst(en), buiten de Onderhoudstijden, beschikbaar te houden.
 2. Als gevolg van de technische structuur van het Internet kan Danfold geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van Eindgebruiker en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het Internet. Indien wordt gerefereerd aan een bepaalde bandbreedte (bijvoorbeeld 64Kb/s), dan betreft het steeds uitsluitend de bandbreedte van de Verbinding.
 3. Danfold zal zich inspannen om de gegevens die Contractant op de computersystemen van Danfold opslaat zodanig te beveiligen dat tot die gegevens, naast Contractant, uitsluitend de systeembeheerder(s) van Danfold toegang heeft (hebben). Contractant heeft het recht kopieën van de door hem op de computersystemen van Danfold opgeslagen gegevens op te vragen bij Danfold. Danfold is gerechtigd om voor deze service een vergoeding van de gemaakte administratiekosten aan Contractant in rekening te brengen. Danfold zal de gegevens slechts gedurende beperkte tijd op haar computersystemen opslaan. Danfold zal de toepasselijke wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer in acht nemen
 4. Danfold treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de Dienst(en) teneinde een passend beveiligingsniveau te bereiken. Contractant is zich ervan bewust dat Danfold redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien Contractant deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten dient Contractant voor eigen rekening een firewall op te zetten.
 5. Danfold behoudt zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de Dienst, de Hostnaam en/of de Toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Contractant toegang verkrijgt tot de Dienst(en), zal Danfold Contractant over de wijzigingen tijdig informeren.

Artikel 25.

Verplichtingen Contractant:

 1. Contractant zal Danfold steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen en ter zake alle medewerking verlenen.
 2. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van apparatuur, Software en van de door Danfold te verlenen Diensten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures, een adequaat systeembeheer en (het gebruik van) databases.
 3. Contractant zal Danfold telkens alle benodigde materialen, proeven en gegevens tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Danfold is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in gebruiksanalyses, grafieken, afbeeldingen, databases, tenaamstellingen en evenmin voor fouten bij het converteren hiervan.
 4. Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren en na te leven met inachtneming van de belangen van Danfold. Contractant zal de levering van Diensten op geen enkele wijze hinderen en/of vertragen.
 5. Contractant is verplicht, op verzoek van Danfold, aan Danfold gegevens te verschaffen die Danfold nodig heeft voor het in standhouden van de goede werking van de Diensten.
 6. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, dient Contractant zorg te dragen voor de overige apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de Dienst, zoals een router, TCP/IP-programmatuur en randapparatuur. Alle gebruikte apparatuur dient te voldoen aan de eisen die de Telecomoperator en/of Danfold daaraan stelt. Op verzoek van Contractant zal Danfold informatie over die eisen aan Contractant (doen) verstrekken.

Artikel 26.

Verplichtingen van Eindgebruikers:

 1. Contractant zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat haar Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik van de dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van Danfold zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.
 2. Eindegebruiker zal de Dienst(en) slechts gebruiken in overeenstemming met Acceptable Use Policies. Eindgebruiker zal door het gebruik van de Dienst(en) geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal Eindgebruiker:
  • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  • zich geen toegang verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
  • zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
  • geen computervirussen verspreiden, noch andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s
  • of data van derden schade toe te brengen;
  • niet zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.
 3. Onverminderd haar overige rechten, behoudt Danfold zich het recht voor haar verplichtingen jegens Eindgebruiker op te schorten, onder meer door Eindgebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot de Dienst(en) te kunnen ontzeggen, indien Eindgebruiker handelt in strijd met het in artikel 23.2 bepaalde en indien het handelen van Contractant dit rechtvaardigt. Danfold zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Contractant vrijwaart Danfold tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Eindgebruiker in strijd met het in artikel 23.2 bepaalde.
 4. Indien een door Eindgebruiker door middel van de Dienst openbaar gemaakte publicatie van Eindgebruiker onmiskenbaar onrechtmatig is en zulks ter kennis van Danfold komt, kan Danfold Contractant sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet Contractant niet aan deze sommatie, dan zal Danfold de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. Danfold zal wegens zodanige verwijdering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Indien Eindgebruiker voornemens is te verhuizen, deelt hij Contractant zo spoedig mogelijk het nieuwe adres mede waarnaar de Dienst zal moeten worden omgezet. Danfold zal zich inspannen om de Dienst tijdig te laten omzetten naar het door Contractant opgegeven (nieuwe) adres. Eventuele kosten die voortvloeien uit het omzetten van de Dienst komen voor rekening van Contractant. Indien de Dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van Eindgebruiker blijft Contractant de ingevolge de overeenkomst te betalen vergoedingen verschuldigd totdat de Overeenkomst is geëindigd in overeenstemming met artikel 8. Eindgebruiker zal Danfold en/of de Telecomoperator op verzoek alle medewerking verlenen die nodig is om de Dienst te kunnen leveren aan de volgende bewoner op het oude adres van eindgebruiker.
 6. Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Dienst aan derden buiten de organisatie van Contractant ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van Eindgebruiker bevinden. Dit verbod laat de mogelijkheid onverlet dat Contractant aan derden diensten verleent die mede omvatten het ter beschikking stellen aan derden van gegevens of diskruimte op computers van Contractant die van de Dienst gebruik maken, bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van web-hosting diensten.

Artikel 27.

Tele- en datacommunicatie:

 1. Contractant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste keuze, tijdige beschikbaarheid en het in stand houden van tele- en datacommunicatiefaciliteiten en de apparatuur, noodzakelijk voor het verrichten van de Diensten door Danfold.
 2. Danfold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens en Software en het niet in staat zijn van Contractant om de Diensten te gebruiken wegens een tekortkoming, gebrek of niet functioneren van tele- en datacommunicatiefaciliteiten, op welke wijze de transmissie ook plaatsvindt.
 3. Indien Danfold bij gegevensverwerking en/of het verrichten van Diensten met gebruikmaking van tele- en datacommunicatiefaciliteiten de Contractant toegangs- of identificatiecodes ter beschikking stelt, zal Contractant deze codes vertrouwelijk behandelen en alleen aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.
 4. Contractant houdt zich bij tele- en datacommunicatie aan de door Danfold gewenste protocollen en/of specificaties en aan Danfold’s aanwijzingen terzake.

Artikel 28.

Beveiliging en privacy:

 1. Contractant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de door de Contractant te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens of vergelijkbare regelgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Contractant zal Danfold alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Danfold zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistratie zorg dragen.
 2. Danfold vrijwaart Contractant voor alle aanspraken van derden die jegens Contractant of Danfold mochten worden ingesteld wegens schending van de wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 29.

Intellectuele Eigendomsrechten:

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot Software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Danfold of diens licentiegevers. Contractant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Contractant de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
 2. Het is Contractant niet toegestaan op de Software of middels de site van Danfold aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Danfold vrijwaart Contractant tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op de bewering dat door Danfold zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarden dat Contractant Danfold onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen en afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Danfold. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Contractant in de Software heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat, dat de door Danfold zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op enige aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van Danfold een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Danfold het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen – of naar diens keuze zorg dragen dat Contractant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Software kan blijven gebruiken.
 4. Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Danfold wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door Danfold gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Danfold geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 30.

Vertrouwelijkheid:

 1. Beide partijen verplichten zich om geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de voorwaarden die zijn neergelegd in een Overeenkomst en alle informatie betreffende de andere partij, waarvan zij in het kader van een Overeenkomst kennis nemen. De geheimhoudingsplicht strekt zich in elk geval uit tot technische, financiële, operationele en bedrijfseconomische gegevens van de andere partij.
 2. Onder informatie bedoeld in het eerste lid valt niet: (a) informatie die reeds in het bezit was van de ontvangende partij op het moment dat die informatie door de andere partij werd verstrekt; (b) informatie van algemene bekendheid; (c) informatie die is verkregen van een derde die gerechtigd was de informatie te verschaffen, dan wel informatie die de ontvangende partij zelf had ontwikkeld zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de verschaffende partij.
 3. Partijen zullen de informatie bedoeld in het eerste lid niet voor aan ander doel aanwenden dan ter uitvoering van uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Partijen dragen er zorg voor dat een gelijke geheimhoudingsplicht wordt opgelegd aan hun werknemers of door hen ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in het eerste lid bedoelde informatie.
 4. In verband met de onafhankelijkheid van Contractant is het Danfold slechts toegestaan in publicitaire uitingen de identiteit en hoedanigheid van Contractant te noemen, indien Contractant hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 31.

Communicatie:

 1. Contractant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens Contractant op een Site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het Contractant niet toegestaan om openbare Sites en andere door Danfold al dan niet beheerde Software, of netwerken waarvoor Contractant van de Diensten van Danfold gebruik maakt, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in een Overeenkomst. Onder meer de volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan: (a) het inbreuk plegen op octrooi-, auteurs-, model-, of merkrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) het zonder toestemming binnendringen in andere computersystemen of het World Wide Web, al dan niet met doorbreking van toegangscodes (“hacking”) en/of in het geval toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of sleutel, dan wel door het aannemen van een onjuiste identiteit; (c) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (d) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (e) het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake.
 2. Contractant vrijwaart Danfold voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het in het eerste lid bepaalde.
 3. Elektronische communicatie tussen partijen wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie, voor zover rechtens toegestaan en mogelijk en mits in een elektronisch document een persoonlijke identificatiecode van de afzender is aangebracht.

Artikel 32.

Beëindiging/Ontbinding:

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Contractant een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Danfold richt, dient hij altijd eerst Danfold schriftelijk in gebreke te stellen en deze een redelijk termijn te gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Contractant nauwkeurig schriftelijk dient te vermelden.
 2. Indien Danfold instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Danfold verrichte zaken en/of prestaties en heeft Danfold onverkort recht op betaling voor reeds door haar geleverde zaken en/of prestaties. Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
 3. Een overeenkomst betreffende het gebruik op proef heeft een duur van 30 (dertig) dagen en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn. Contractant is in dat geval gehouden aan het bepaalde in lid 6. Mocht Contractant zich niet houden aan het bepaalde in lid 6, is Contractant automatisch op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 4 de alsdan geldende vergoedingen aan Danfold verschuldigd.
 4. Indien Contractant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Contractant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Danfold gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Contractant voldoende zeker is gesteld en/of de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, de indiening van een aanvraag op grond van de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), overlijden van Contractant, dan wel stillegging of ontbinding van het bedrijf van Contractant of indien Contractant niet voldoet aan de door Danfold geldende betalingsvoorwaarden zullen alle Overeenkomsten met Contractant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Danfold Contractant binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval is Danfold zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van Contractant voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde in de voorgaande artikelen doet niet af aan de overige rechten van Danfold op grond van de wet en de Overeenkomst. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. In geval van beëindiging of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, is Contractant verplicht op eerste vordering van Danfold: (a) alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software en materialen die door Danfold in het kader van een Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld hetzij terug te geven aan Danfold, hetzij onmiddellijk te vernietigen; (b) de eventueel door Danfold in gebruik gegeven verbruiks- en gebruiksartikelen te restitueren; (c) de bij Contractant aanwezige vertrouwelijke informatie van Danfold hetzij terug te geven aan Danfold (onder het gelijktijdig wissen van deze informatie van diens computersysteem), hetzij de informatie onmiddellijk te vernietigen en deze verder niet meer aan te wenden.
 7. Contractant zal Danfold in de gelegenheid stellen de nakoming van deze verplichting op de locatie van Contractant te verifiëren.

Artikel 33.

Overdracht van Rechten:

 1. Het is Danfold toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen Overdracht zal 30 dagen voor overdracht schriftelijk aan Contractant kenbaar worden gemaakt. Contractant is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Danfold, tenzij het de in artikel 24.3 geschetste situatie betreft.

Artikel 34.

Aansprakelijkheid van Danfold:

 1. Danfold aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.
 2. Indien de aansprakelijkheid van Danfold voor schade van Contractant al moet worden aangenomen, is de totale aansprakelijkheid van Danfold wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van materiële beschadiging van zaken (daaronder niet begrepen software, data) en de directe vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs en/of vergoeding (exclusief B.T.W.). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op dienstverlening of een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe vermogensschade meer bedragen dan tweeduizend en vijfhonderd (2500) Euro.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van het automatiseringsbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden. deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 • de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat het automatiseringsbedrijf op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde leveri
 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Danfold voor andere vermogensschade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met verlies of verminking van gegevens, is uitgesloten.
 2. De totale aansprakelijkheid van Danfold voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan vijftigduizend (50.000) Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van Danfold wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant Danfold onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Danfold ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Danfold in staat is adequaat te reageren.
 4. Contractant vrijwaart Danfold voor alle aansprakelijkheid jegens derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van gebreken in een product of systeem dat door Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Danfold geleverde producten, mits Contractant bewijst dat de schade daardoor is veroorzaakt.
 5. Voor zover Danfold bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveranties van derden, kan Danfold op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Danfold .
 6. Danfold is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen, daaronder begrepen de door Danfold meegeleverde of bij Contractant aanwezige pakketsoftware, software-componenten, hardware of hardware-componenten van derden.
 7. Contractant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Danfold van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering. Contractant vrijwaart Danfold tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 8. Danfold aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar of aan haar verstrekte apparatuur en/of programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar of aan haar verstrekte apparatuur en/of programmatuur door Contractant of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 9. Contractant staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 10. Verzending van door Contractant bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van Contractant tenzij anders is overeengekomen.
 11. Contractant vrijwaart Danfold voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik of niet kunnen gebruiken van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een dienst, product of systeem, dat door Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Danfold geleverde dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade veroorzaakt is door die dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen en ook zou zijn ontstaan indien Contractant de dienst(en), apparatuur, programmatuur, of andere materialen zonder enig toevoeging of wijziging of bewerking zou hebben geleverd aan die derden.
 12. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel 4 vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Danfold en ieder ander die door haar in het kader van de levering van Diensten wordt ingeschakeld, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Danfold geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 35.

Ontoerekenbare tekortkomingen:

 1. In aanvulling van al hetgeen wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkomingen van Danfold op:
 • tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, als gevolg van werkstakingen, ziekte of beëindiging van dienstverband.
 • vertraging bij of tekortkoming door leveranciers.
 1. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Danfold zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zijn opgelost. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn Danfold en Contractant gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Danfold behoudt zich alsdan het recht voor om betalingen te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverde.

Artikel 36.

Overmacht:

 1. Indien Danfold door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Contractant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de overmachttoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van overmacht heeft Contractant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Danfold als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 37.

Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter:

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Danfold het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Contractant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de offerte of overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Haarlem aanhangig worden gemaakt.
 4. Alle geschillen tussen Danfold en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de door Danfold aan te wijzen jurist.

Artikel 38.

Nietigheid:

Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, eventueel na uitspraak van een rechtscollege, zal door Danfold een vervangende voorwaarde worden opgesteld met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling welke met terugwerkende kracht de nietige of vernietigbare bepaling vervangt.

Artikel 39.

Slotbepaling:

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen alle geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan met betrekking tot enige op deze Algemene Leveringsvoorwaarden gebaseerde overeenkomst, in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde rechtelijke instanties te Rotterdam, tenzij partijen arbitrage of bindend advies zijn overeengekomen.
 2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken. Danfold kan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere onderneming die deel uitmaakt van Danfold zonder dat daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Contractant is vereist. Danfold is daarnaast gerechtigd om de uitvoering van de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
 3. Het door Danfold niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of verwerking van dat rechtsmiddel in. Iedere vordering van partijen op elkaar ter zake (de uitvoering) van een overeenkomst, vervalt indien zij niet binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak in rechte is aangespannen.

Stay in touch....

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen bij Danfold Workflow Solutions.

Ja wij willen meer weten!

Meer weten over onze bestaande formulieren-apps?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in en selecteer de formulieren-app van je keuze. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer weten over Danfold?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.